Wyjaśnienia dotyczące kategorii gleb

Zróżnicowanie przestrzenne pokrywy glebowej w Polsce według kategorii glebowych o różnej podatności na suszę - gleby bardzo lekkie (bardzo podatne), gleby lekkie (podatne), średnie (średnio podatne), ciężkie (mało podatne).

Kategoria I - Bardzo lekka, grupa granulometryczna: piasek luźny - pl
piasek luźny pylasty - plp
piasek słabo gliniasty - ps
piasek słabo gliniasty pylasty - psp
Kategoria II - Lekka, grupa granulometryczna: piasek gliniasty lekki - pgl
piasek gliniasty lekki pylasty - pglp
piasek gliniasty mocny - pgm
piasek gliniasty mocny pylasty - pgmp
Kategoria III - Średnia, grupa granulometryczna: glina lekka - gl
glina lekka pylasta - glp
pył gliniasty - płg
pył zwykły - płz
pył piaszczysty - płp
Kategoria IV - Ciężka, grupa granulometryczna: glina średnia - gs
glina średnia pylasta - gsp
glina ciężka - gc
glina ciężka pylasta - gcp
pył ilasty - płi
ił - i
ił pylasty - ip

Kategorie agronomiczne gleb ustala się w oparciu o sklad granulometryczny (uziarnienie) na podstawie informacji zawartej na mapach glebowo-rolniczych w skali 1:5000, przedstawiających przestrzenne zasięgi kompleksów przydatnosci rolniczej gleb. Poligony wydzielone na mapie stanowia kompleksy gleb o zbliżonych właściwościach (w tym zwłaszcza pojemnosci wodnej), podobnej wartości użytkowej i kierunkach wykorzystania - podstawowym czynnikiem decydujacym o przynależności gleb do danego kompleksu jest skład granulometryczny. Informacja o uziarnieniu stanowi podstawowy element opisu każdego poligonu na mapie i jest podana za pomocą wymienionych wyżej literowych symboli gatunków gleb.