Mapa podatności gleb na suszę

Sieć drogowa: Dane kartograficzne: @ OpenStreetMap contributors

Legenda

Kategoria gleby
Kategoria I
Kategoria II
Kategoria III
Kategoria IV

Obszary niekasyfikowane
Użytki zielone
Nieużytki
Wody
Lasy
Tereny zurbanizowane

Komentarz do mapy kategorii glebowych