SMSR - System Monitoringu Suszy Rolniczej

Aktualne zagrożenie suszą rolniczą
Platforma dialogu z Rolnikiem

Umożliwia zgłoszenie rozbieżności między wynikami Systemu Monitoringu Suszy Rolniczej (SMSR) a obserwacją strat w polu

Więcej informacji dotyczących ankiety     Wypełnij ankietę

O systemie

System ma za zadanie wskazać obszary, na których wystąpiły straty spowodowane suszą w uprawach uwzględnionych w "Ustawie o dopłatach do ubezpieczeń upraw rolnych i zwierząt gospodarskich w Polsce"

Zgodnie z definicją określoną w ustawie o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich, suszę oznaczają szkody spowodowane wystąpieniem w dowolnym sześciodekadowym okresie od dnia 21 marca do dnia 30 września danego roku - klimatycznego bilansu wodnego poniżej określonej wartości dla poszczególnych gatunków lub grup roślin uprawnych oraz kategorii glebowych.

Czytaj więcej

Zobacz więcej

Wartości progowe KBW, Okresy raportowania, Kategorie glebowe

Zagrożenie suszą

Aktualne i archiwalne zagrożenie suszą rolniczą w Polsce, przedstawione jest w postaci informacji o sytuacji metorologicznej w danym okresie, map KBW, map zgrożenia suszą oraz wykazu zagrozeń dla poszczególnych grup roślin uprawnych i kategorii glebowych w gminach.

Zobacz więcej

Wilgotność gleby

Monitoring wilgotności gleby jest narzędziem wspierającym monitoring suszy rolniczej, weryfikującym prognozowane straty w plonach. Stanowi integralną częścią monitoringu suszy rolniczej w Polsce. System składa się sieci punktów pomiarowych rozmieszczonych na reprezentatywnych kompleksach, typach i gatunkach gleb w skali kraju.

Zobacz więcej

Z satelity

Prezentacja danych w oparciu o zdjęcia satelitarne z sensora MODIS. Co dwa tygodnie prezentowane są wskaźniki NDVI - obrazujący stane wegetacji oraz ATI odzwierciedlający wilgotność gleby.

Zobacz więcej