Komentarz agrometeorologa

Komunikat odnośnie wystąpienia warunków suszy w Polsce

IUNG-PIB zgodnie z wymogami Obwieszczenia opracował wartości klimatycznego bilansu wodnego dla wszystkich gmin Polski (2477 gmin) oraz w oparciu o kategorie gleb określił w tych gminach aktualny stan zagrożenia suszą rolniczą.

W dwunastym okresie raportowania tj. od 11 lipca do 10 września 2023 roku średnia wartość Klimatycznego Bilansu Wodnego (KBW), na podstawie którego dokonywana jest ocena stanu zagrożenia suszą była ujemna, wynosiła -37mm. W obecnym sześciodekadowym okresie wartość KBW uległa zmniejszeniu o 11mm w stosunku do poprzedniego okresu (1 VII-31 VIII).

Deficyt wody dla roślin uprawnych zmniejszył się w stosunku do poprzedniego okresu raportowania. Największy deficyt notowano we wschodniej części Pojezierza Wielkopolskiego, na Kujawach, w Północnej części Polesia Lubelskiego, na Wysoczyźnie Żelechowskiej oraz na krańcach północnowschodniej Polski od -140 do -169 mm. Duży niedobór wody notowano również we wschodniej części Pojezierza Wielkopolskiego i Niziny Wielkopolskiej, na Pojezierzu Chełmińsko-Dobrzyńskim w południowej i wschodniej części Niziny Mazowieckiej, na Polesiu Lubelskim oraz w północno-wschodniej części kraju od -120 do -139 mm. Na pozostałym terytorium Polski niedobór wody wynosił od 0 do -119 mm.

W wyniku występujących warunków wilgotnościowych w dwunastym okresie raportowania stwierdzamy wystąpienie suszy rolniczej na terenie kraju.

Poniżej przedstawiamy występowanie suszy rolniczej na terenie kraju powodującej obniżenie plonów przynajmniej o 20% w skali gminy w stosunku do plonów uzyskanych w średnich wieloletnich warunkach pogodowych.

Susza rolnicza występowała na terenie 4 województw:

 • Wielkopolskiego,
 • Mazowieckiego,
 • Podlaskiego,
 • Łódzkiego.

Susza występowała w 4 monitorowanych uprawach:

 • Kukurydzy na kiszonkę,
 • Ziemniaka,
 • Krzewów owocowych,
 • Kukurydzy na ziarno.

W dwunastym okresie raportowania od 11 lipca do 10 września 2023 r. największy zasięg suszy rolniczej występował wśród upraw kukurydzy na kiszonkę. Suszę w tych uprawach notowano w 15 gminach (0,61% gmin Polski), nastąpiło zmniejszenie o 3,55 punktów procentowych w stosunku do poprzedniego okresu raportowania. Suszę notowano na obszarze 0,02% gruntów ornych kraju (zmniejszenie o 0,35 punktu procentowego względem poprzedniego okresu raportowania). Szczegółowe dane dotyczące suszy w uprawach kukurydzy na kiszonkę w województwach przedstawia tab. 1.

Tabela 1. Zasięg suszy w uprawach kukurydzy na kiszonkę

Lp.WojewództwoLiczba gmin ogółemLiczba gmin z susząUdział gmin z suszą [%]Udział powierzchni z suszą [%]
1.wielkopolskie22693,980,09
2.mazowieckie31441,270,10
3.podlaskie11810,850,00
4.łódzkie17710,560,01

Suszę rolniczą w tym okresie sześciodekadowym odnotowano także w uprawach ziemniaka. Notowano ją w 12 gminach (0,48% gmin Polski), nastąpiło zwiększenie o 0,12 punktu procentowego w stosunku do poprzedniego okresu raportowania. Suszę notowano na obszarze 0,01% gruntów ornych kraju. Szczegółowe dane dotyczące suszy w uprawach ziemniaka w województwach przedstawia tab. 2.

Tabela 2. Zasięg suszy w uprawach ziemniaka

Lp.WojewództwoLiczba gmin ogółemLiczba gmin z susząUdział gmin z suszą [%]Udział powierzchni z suszą [%]
1.wielkopolskie22662,650,02
2.mazowieckie31441,270,08
3.podlaskie11810,850,00
4.łódzkie17710,560,00

Suszę rolniczą odnotowano także w uprawach krzewów owocowych, notowano ją w 12 gminach (0,48% gmin Polski), nastąpiło zmniejszenie o 1,01 punktu procentowego w stosunku do poprzedniego okresu raportowania. Suszę notowano na obszarze 0,01% gruntów ornych kraju (zmniejszenie o 0,08 punktu procentowego względem poprzedniego okresu raportowania). Szczegółowe dane dotyczące suszy w uprawach krzewów owocowych w województwach przedstawia tab. 3.

Tabela 3. Zasięg suszy w uprawach krzewów owocowych

Lp.WojewództwoLiczba gmin ogółemLiczba gmin z susząUdział gmin z suszą [%]Udział powierzchni z suszą [%]
1.wielkopolskie22662,650,02
2.mazowieckie31441,270,08
3.podlaskie11810,850,00
4.łódzkie17710,560,00

Suszę rolniczą odnotowano także w uprawach wśród upraw kukurydzy na ziarno. Suszę w tych uprawach notowano w 7 gminach (0,28% gmin Polski), nastąpiło zmniejszenie o 2,38 punktów procentowych w stosunku do poprzedniego okresu raportowania. Suszę notowano na obszarze 0,01% gruntów ornych kraju (zmniejszenie o 0,21 punktu procentowego względem poprzedniego okresu raportowania). Szczegółowe dane dotyczące suszy w uprawach kukurydzy na ziarno w województwach przedstawia tab. 4.

Tabela 4. Zasięg suszy w uprawach kukurydzy na ziarno

Lp.WojewództwoLiczba gmin ogółemLiczba gmin z susząUdział gmin z suszą [%]Udział powierzchni z suszą [%]
1.mazowieckie31441,270,07
2.wielkopolskie22620,880,01
3.łódzkie17710,560,00

Tegoroczny lipiec również był ciepły, na przeważającym terytorium Polski notowano temperaturę powietrza wyższą od normy wieloletniej od 0,5 do 1,5°C. W normie wieloletniej znajdowały się tylko północne oraz północno-wschodnie obszary kraju. Najwyższą temperaturę powietrza notowano na Pojezierzu i Nizinie Wielkopolskiej, w Kotlinie Sandomierskiej, na Nizinie Śląskiej od 20 do 22°C. Najchłodniej byłow północnych i południowych obszarach Polski od 15 do 17°C. Na pozostałym terytorium kraju temperatura wynosiła od 17 do 20°C. Tegoroczny sierpień również był ciepły, na przeważającym obszarze kraju notowano temperaturę powietrza wyższą od normy wieloletniej od 0,5 do 3,0°C. W normie wieloletniej znajdowały się tylko północno-zachodnie obszary kraju. Najwyższą temperaturę powietrza notowano we wschodniej części Pojezierza Wielkopolskiego i na Nizinie Wielkopolskiej, w Kotlinie Sandomierskiej, na Nizinie Śląskiej oraz na wschodzie kraju od 20 do 22°C. Najchłodniej było w północno- zachodnich i południowych obszarach Polski od 15 do 18°C. Na pozostałym terytorium kraju temperatura wynosiła od 18 do 20°C.

W pierwszej dekadzie września najniższą temperaturę powietrza notowano w rejonach podgórskich poniżej 12°C, a najwyższą na Pojezierzu Wielkopolskim, na Kujawach, na Nizinie Śląskiej powyżej 18°C, na pozostałym terytorium kraju notowano od 12 do 18°C.

W lipcu na Pobrzeżu Słowińskim, w południowo-zachodniej oraz w środkowo-wschodniej części kraju liczba godzin ze Słońcem wynosiła 280 do 320 godz. W Tatrach oraz w okolicach Mławy notowano najmniej słonecznych godzin (poniżej 220). Na pozostałym obszarze Polski zanotowano od 220 do 280 słonecznych godzin. W sierpniu najwyższe usłonecznienie notowano na Polesiu Lubelskim gdzie liczba godzin ze Słońcem wynosiła ponad 260 godzin, w Tatrach oraz w okolicach Mławy notowano najmniej słonecznych godzin (poniżej 180) Na pozostałym obszarze Polski zanotowano od 180 do 260 słonecznych godzin.

W pierwszej dekadzie września największe usłonecznienie notowano w środkowej Polsce powyżej 100 godzin, najmniej godzin ze Słońcem notowano na południu i północy kraju poniżej 90 godzin.

W lipcu opady na przeważającym obszarze Polski były małe, nie przekraczały 90 mm, stanowiły 20-90% normy wieloletniej. Tylko na północnym zachodzie oraz w okolicach Sandomierza i Tarnowa notowano ich więcej od 110 do 180 mm (110-150% normy). W sierpniu opady na przeważającym obszarze Polski opady były powyżej normy z wielolecia od 110% do nawet 270%. Tylko w okolicach Białegostoku i Leska notowano opady poniżej normy wieloletniej od 70 do 90%.

W pierwszej dekadzie września niskie opady poniżej 5 mm lub ich brak notowano na przeważającym obszarze kraju. Najwyższe opady od 15mm do nawet lokalnie 50 mm notowano na południu Polski.

W pierwszym i drugim raporcie notowano stosunkowo niskie wartości ewapotraspiracji wynoszące 2,5 mm/dzień. Natomiast w trzecim raporcie ewapotranspiracja wzrosła do 3,1 mm/dzień, w czwartym do 3,5 mm/dzień, w piątym do 3,7 mm/dzień, w szóstym do 4,0 a w siódmym do 4,2 mm/dzień co powodowało, że niedobory wody były coraz większe. W ósmym raporcie wartość ewapotraspiracji była już niższa i wynosiła 4,0, w dziewiątym 3,6, w dziesiątym 3,7 mm/dzień, w jedenastym 3,5 mm/dzień, a w dwunastym 3,6 mm/dzień, wynikiem czego było zmniejszenie deficytu wody zwłaszcza w Polsce południowo-wschodniej oraz w północno-zachodniej. Największy deficyt wody w tym okresie sześciodekadowym dla roślin uprawnych notowano na Kujawach oraz we wschodniej części Pojezierza Wielkopolskiego, w Północnej części Polesia Lubelskiego, na Wysoczyźnie Żelechowskiej oraz na krańcach północno-wschodnich Polski który wynosił od -140 do -169 mm.

Informujemy, że zgodnie z definicją określoną w ustawie z dnia 7 lipca 2005 r. o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich (Dz. U. Nr 150, poz. 1249, z późn. zm.) „suszę oznaczają szkody spowodowane wystąpieniem, w dowolnym sześciodekadowym okresie od dnia 21 marca do dnia 30 września, spadku klimatycznego bilansu wodnego poniżej wartości określonej dla poszczególnych gatunków roślin uprawnych i gleb”. A zatem w obojętnie którym okresie sześciodekadowym zostanie stwierdzona susza, to plony ostateczne dla upraw objętych suszą będą niższe przynajmniej o 20% w skali gminy w stosunku do plonów uzyskanych w średnich wieloletnich warunkach pogodowych.

Natomiast szczegółowe informacje przedstawiające straty plonów w poszczególnych województwach za pomocą map oraz tabel zamieszczone są na stronie Systemu Monitoringu Suszy Rolniczej www.susza.iung.pulawy.pl, na której znajduje się zakładka:

Mapy zagrożenia suszą\Wybierz uprawę\Wybierz okres – należy wybrać Zasięg maksymalny, z którego jednoznacznie wynika informacja o suszy:

 • liczba gmin z suszą,
 • udział gmin z suszą,
 • udział powierzchni z suszą

dla danego województwa. Przedstawione dane są sumą wszystkich gmin i powierzchni objętych suszą od początku jej monitorowania (od 21 marca) w danym roku aż po raport bieżący. Podkreślamy, że tylko zasięg maksymalny jest najbardziej miarodajny w monitorowanym okresie wegetacyjnym w oznaczeniu wystąpienia suszy rolniczej w: kraju, województwie, gminie oraz na działce ewidencyjnej.

Tegoroczne warunki pogodowe wiosny z uwagi na wysokie usłonecznienie, dużą prędkość wiatru oraz bardzo małe opady atmosferyczne sprawiły, że wystąpił na terenie kraju bardzo duży deficyt wody dla roślin uprawnych, powodujący straty plonów wynoszące przynajmniej 20% w stosunku do plonów uzyskiwanych w latach o przeciętnych warunkach pogodowych.

W tegorocznym okresie wegetacyjnym od 21 marca do 10 września opracowano dwanaście raportów dotyczących monitoringu suszy rolniczej. W tym okresie stwierdzono niedobory wody powodujące obniżenie plonów przynajmniej o 20% w stosunku do plonów uzyskiwanych w średnich warunkach pogodowych dla upraw:

 • Kukurydzy na ziarno,
 • Kukurydzy na kiszonkę,
 • Krzewów owocowych,
 • Rzepaku i rzepiku,
 • Krzewów owocowych,
 • Zbóż jarych,
 • Zbóż ozimych,
 • Warzyw gruntowych,
 • Truskawek,
 • Tytoniu,
 • Drzew owocowych,
 • Chmielu,
 • Ziemniaka,
 • Buraka cukrowego.

Występowanie suszy rolniczej w monitorowanych uprawach w okresie od 21 marca do 10 września 2023 roku prezentowane są w tabelach 5-19.

Tabela 5. Maksymalny zasięg suszy rolniczej w uprawach kukurydzy na ziarnow okresie 21 marzec – 10 wrzesień 2023 roku

Lp.WojewództwoLiczba gmin ogółemLiczba gmin z susząUdział gmin z suszą [%]Udział powierzchni z suszą [%]
1.wielkopolskie226226100,0096,29
2.kujawsko-pomorskie144144100,0090,54
3.lubuskie8282100,0080,32
4.łódzkie177177100,0085,84
5.mazowieckie314314100,0068,91
6.opolskie7171100,0019,79
7.warmińsko-mazurskie116116100,0051,15
8.zachodniopomorskie113113100,0080,40
9.pomorskie12312299,1972,81
10.podlaskie11811698,3148,27
11.dolnośląskie16916094,6730,33
12.śląskie16715291,0220,64
13.świętokrzyskie1028078,4320,87
14.lubelskie21316577,4623,52
15.małopolskie1826636,262,45
16.podkarpackie1605534,382,01

Tabela 6. Maksymalny zasięg suszy rolniczej w uprawach kukurydzy na kiszonkęw okresie 21 marzec – 10 wrzesień 2023 roku

Lp.WojewództwoLiczba gmin ogółemLiczba gmin z susząUdział gmin z suszą [%]Udział powierzchni z suszą [%]
1.wielkopolskie226226100,0096,29
2.kujawsko-pomorskie144144100,0090,54
3.lubuskie8282100,0080,32
4.łódzkie177177100,0085,84
5.mazowieckie314314100,0068,96
6.opolskie7171100,0019,79
7.warmińsko-mazurskie116116100,0051,15
8.zachodniopomorskie113113100,0080,40
9.pomorskie12312299,1972,81
10.podlaskie11811698,3148,44
11.dolnośląskie16916094,6730,33
12.śląskie16715291,0220,66
13.świętokrzyskie1028078,4320,87
14.lubelskie21316577,4623,54
15.małopolskie1826636,262,46
16.podkarpackie1605534,382,01

Tabela 7. Maksymalny zasięg suszy rolniczej w uprawach krzewów owocowychw okresie 21 marzec - 10 wrzesień 2023 roku

Lp.WojewództwoLiczba gmin ogółemLiczba gmin z susząUdział gmin z suszą [%]Udział powierzchni z suszą [%]
1.wielkopolskie226226100,0098,83
2.kujawsko-pomorskie144144100,0098,81
3.zachodniopomorskie113113100,0094,82
4.łódzkie177177100,0092,52
5.lubuskie8282100,0087,36
6.mazowieckie314314100,0076,56
7.warmińsko-mazurskie116116100,0077,09
8.pomorskie12312299,1989,80
9.podlaskie11811799,1554,49
10.opolskie716895,7722,72
11.dolnośląskie16915994,0836,87
12.śląskie16714486,2322,15
13.lubelskie21316376,5328,91
14.świętokrzyskie1026967,6521,80
15.małopolskie1826133,522,12
16.podkarpackie1604528,121,27

Tabela 8. Maksymalny zasięg suszy rolniczej w uprawach rzepaku i rzepikuw okresie 21 marzec – 10 wrzesień 2023 roku

Lp.WojewództwoLiczba gmin ogółemLiczba gmin z susząUdział gmin z suszą [%]Udział powierzchni z suszą [%]
1.wielkopolskie226226100,0097,64
2.kujawsko-pomorskie144144100,0097,46
3.zachodniopomorskie113113100,0093,61
4.łódzkie177177100,0088,06
5.lubuskie8282100,0082,54
6.warmińsko-mazurskie116116100,0070,15
7.mazowieckie31431299,3670,38
8.pomorskie12312299,1986,07
9.podlaskie11811294,9246,90
10.dolnośląskie16915491,1230,49
11.opolskie715780,2815,74
12.lubelskie21315773,7115,75
13.śląskie16710462,2814,27
14.świętokrzyskie1025856,8612,52
15.małopolskie1827641,761,28
16.podkarpackie1604729,381,99

Tabela 9. Maksymalny zasięg suszy rolniczej w uprawach roślin strączkowychw okresie 21 marzec – 10 wrzesień 2023 roku

Lp.WojewództwoLiczba gmin ogółemLiczba gmin z susząUdział gmin z suszą [%]Udział powierzchni z suszą [%]
1.wielkopolskie226226100,0097,51
2.kujawsko-pomorskie144144100,0095,00
3.lubuskie8282100,0082,23
4.łódzkie177177100,0088,06
5.warmińsko-mazurskie116116100,0056,80
6.zachodniopomorskie113113100,0085,92
7.mazowieckie31431299,3669,02
8.pomorskie12312299,1977,95
9.podlaskie11811395,7644,32
10.opolskie716794,3718,01
11.dolnośląskie16914887,5731,71
12.śląskie16712977,2515,16
13.lubelskie21314568,0822,21
14.świętokrzyskie1026462,7517,72
15.małopolskie1825128,021,19
16.podkarpackie1603119,380,59

Tabela 10. Maksymalny zasięg suszy rolniczej w uprawach zbóż jarychw okresie 21 marzec – 10 wrzesień 2023 roku

Lp.WojewództwoLiczba gmin ogółemLiczba gmin z susząUdział gmin z suszą [%]Udział powierzchni z suszą [%]
1.kujawsko-pomorskie144144100,0099,21
2.lubuskie8282100,0090,19
3.łódzkie177177100,0091,90
4.warmińsko-mazurskie116116100,0089,02
5.wielkopolskie226226100,0099,18
6.zachodniopomorskie113113100,0097,97
7.mazowieckie31431299,3672,05
8.pomorskie12312299,1993,45
9.podlaskie11811799,1557,60
10.opolskie716490,1419,16
11.dolnośląskie16914686,3935,48
12.lubelskie21315874,1821,50
13.śląskie16711065,8713,29
14.świętokrzyskie1026260,7816,10
15.małopolskie1823921,430,78
16.podkarpackie1602314,380,40

Tabela 11. Maksymalny zasięg suszy rolniczej w uprawach zbóż ozimych w okresie21 marzec – 10 wrzesień 2023 roku

Lp.WojewództwoLiczba gmin ogółemLiczba gmin z susząUdział gmin z suszą [%]Udział powierzchni z suszą [%]
1.kujawsko-pomorskie144144100,0091,45
2.lubuskie8282100,0079,14
3.łódzkie177177100,0080,95
4.warmińsko-mazurskie116116100,0068,78
5.wielkopolskie226226100,0095,52
6.zachodniopomorskie113113100,0088,06
7.mazowieckie31431299,3657,96
8.pomorskie12312299,1978,50
9.podlaskie11811698,3144,58
10.dolnośląskie16913378,7025,50
11.opolskie715374,6510,27
12.lubelskie21314166,2011,79
13.świętokrzyskie1024948,0410,03
14.śląskie1677544,916,89
15.małopolskie182189,890,21
16.podkarpackie16053,120,01

Tabela 12. Maksymalny zasięg suszy rolniczej w uprawach warzyw gruntowychw okresie 21 marzec – 10 wrzesień 2023 roku

Lp.WojewództwoLiczba gmin ogółemLiczba gmin z susząUdział gmin z suszą [%]Udział powierzchni z suszą [%]
1.wielkopolskie226226100,0090,96
2.kujawsko-pomorskie144144100,0081,75
3.lubuskie8282100,0069,00
4.warmińsko-mazurskie116116100,0038,54
5.zachodniopomorskie113113100,0067,19
6.pomorskie12312299,1960,19
7.łódzkie17717498,3174,29
8.mazowieckie31430195,8650,24
9.podlaskie1189177,1225,00
10.opolskie715070,427,20
11.dolnośląskie16911769,2323,08
12.świętokrzyskie1024847,068,13
13.lubelskie21310046,958,66
14.śląskie1676237,135,23
15.małopolskie182158,240,17
16.podkarpackie16010,620,00

Tabela 13. Maksymalny zasięg suszy rolniczej w uprawach truskawek w okresie 21 marzec - 10 wrzesień 2023 roku

Lp.WojewództwoLiczba gmin ogółemLiczba gmin z susząUdział gmin z suszą [%]Udział powierzchni z suszą [%]
1.wielkopolskie226226100,0095,71
2.kujawsko-pomorskie144144100,0092,31
3.lubuskie8282100,0079,01
4.łódzkie177177100,0079,90
5.warmińsko-mazurskie116116100,0073,19
6.zachodniopomorskie113113100,0089,18
7.pomorskie12312299,1981,07
8.podlaskie11811597,4639,73
9.mazowieckie31430296,1851,96
10.dolnośląskie16912171,6025,09
11.opolskie714766,207,44
12.lubelskie2138640,385,62
13.świętokrzyskie1023938,245,00
14.śląskie1674225,152,76
15.małopolskie18294,950,09
16.podkarpackie16010,620,00

Tabela 14. Maksymalny zasięg suszy rolniczej w uprawach tytoniu w okresie 21 marzec - 10 wrzesień 2023 roku

Lp.WojewództwoLiczba gmin ogółemLiczba gmin z susząUdział gmin z suszą [%]Udział powierzchni z suszą [%]
1.wielkopolskie226226100,0095,75
2.kujawsko-pomorskie144144100,0092,63
3.lubuskie8282100,0074,48
4.warmińsko-mazurskie116116100,0046,20
5.zachodniopomorskie113113100,0076,65
6.pomorskie12312299,1970,39
7.łódzkie17717498,3182,50
8.mazowieckie31429894,9057,09
9.podlaskie1188975,4227,98
10.dolnośląskie16911668,6428,21
11.opolskie714867,618,69
12.świętokrzyskie1024847,068,99
13.lubelskie2139142,7210,05
14.śląskie1675935,335,56
15.małopolskie182137,140,20
16.podkarpackie16010,620,00

Tabela 15. Maksymalny zasięg suszy rolniczej w uprawach drzew owocowych w okresie 21 marzec - 10 wrzesień 2023 roku

Lp.WojewództwoLiczba gmin ogółemLiczba gmin z susząUdział gmin z suszą [%]Udział powierzchni z suszą [%]
1.wielkopolskie226226100,0080,50
2.kujawsko-pomorskie144144100,0065,52
3.warmińsko-mazurskie116116100,0035,23
4.zachodniopomorskie113113100,0061,96
5.pomorskie12312299,1955,54
6.lubuskie828198,7846,81
7.łódzkie17717397,7459,04
8.mazowieckie31427587,5830,37
9.podlaskie1186857,639,46
10.dolnośląskie1699556,2116,39
11.opolskie712738,031,39
12.świętokrzyskie1022524,512,03
13.lubelskie2133616,901,91
14.śląskie1671710,180,61
15.małopolskie18252,750,01

Tabela 16. Maksymalny zasięg suszy rolniczej w uprawach chmielu w okresie21 marzec - 10 wrzesień 2023 roku

Lp.WojewództwoLiczba gmin ogółemLiczba gmin z susząUdział gmin z suszą [%]Udział powierzchni z suszą [%]
1.wielkopolskie22622599,5672,19
2.kujawsko-pomorskie14414399,3155,08
3.zachodniopomorskie11310895,5825,83
4.pomorskie12311795,1229,32
5.łódzkie17716693,7952,53
6.lubuskie827591,4631,44
7.warmińsko-mazurskie1169481,0315,18
8.mazowieckie31425079,6225,31
9.dolnośląskie1697946,7513,88
10.podlaskie1183832,205,90
11.opolskie711926,760,64
12.świętokrzyskie1021615,690,93
13.lubelskie213157,040,47
14.śląskie16784,790,17
15.małopolskie18210,550,00

Tabela 17. Maksymalny zasięg suszy rolniczej w uprawach ziemniakaw okresie 21 marzec - 10 wrzesień 2023 roku

Lp.WojewództwoLiczba gmin ogółemLiczba gmin z susząUdział gmin z suszą [%]Udział powierzchni z suszą [%]
1.wielkopolskie22622398,6765,59
2.kujawsko-pomorskie14414097,2249,54
3.łódzkie17716593,2245,20
4.pomorskie12310887,8019,54
5.zachodniopomorskie1139886,7317,48
6.lubuskie827186,5920,69
7.warmińsko-mazurskie1168472,4111,00
8.mazowieckie31422170,3820,21
9.dolnośląskie1696739,6410,80
10.podlaskie1182722,883,79
11.opolskie711521,130,23
12.świętokrzyskie102109,800,47
13.lubelskie21394,230,10
14.śląskie16710,600,02
15.małopolskie18210,550,00

Tabela 18. Maksymalny zasięg suszy rolniczej w uprawach buraka cukrowegow okresie 21 marzec - 10 wrzesień 2023 roku

Lp.WojewództwoLiczba gmin ogółemLiczba gmin z susząUdział gmin z suszą [%]Udział powierzchni z suszą [%]
1.kujawsko-pomorskie14413190,9738,49
2.wielkopolskie22619887,6145,28
3.łódzkie17712570,6221,83
4.pomorskie1235847,1511,25
5.zachodniopomorskie1135346,908,17
6.lubuskie823239,024,38
7.mazowieckie31410834,399,33
8.warmińsko-mazurskie1163126,724,07
9.dolnośląskie1693520,714,59
10.podlaskie11854,240,39
11.świętokrzyskie10243,920,08

Wystąpienie suszy rolniczej w kraju dla okresu 21.03 – 10.09 2023 roku przedstawia tabela 19.

Tabela 19. Susza rolnicza w Polsce w okresie 21.03 - 10.09.2023 r.

Lp.UprawaLiczba gmin z suszą% gmin z suszą% gruntów z suszą
1.Kukurydza na ziarno215987,1654,37
2.Kukurydza na kiszonkę215987,1654,39
3.Krzewy owocowe212085,5961,72
4Rzepak i rzepik205783,0456,55
5.Rośliny strączkowe204082,3655,20
6.Zboża jare201181,1961,10
7.Zboża ozime188275,9851,45
8.Warzywa gruntowe176271,1342,53
9.Truskawki174270,3349,84
10.Tytoń174070,2547,66
11.Drzewa owocowe152361,4932,74
12.Chmiel135454,6624,29
13.Ziemniak124050,0620,12
14.Burak cukrowy78031,4911,68

Dyrektor

Prof. dr hab. Wiesław Oleszek

Opracowali:

Dr hab. Andrzej Doroszewski, prof. IUNG-PIB, Dr hab. Rafał Pudełko, Dr Katarzyna Żyłowska, Dr Jan Jadczyszyn, Mgr Piotr Koza, Mgr Anna Jędrejek, Mgr Małgorzata Kozak, Mgr Tomasz Jóźwicki, Mgr Beata Murat, Adrian Matczuk

Kontakt
Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa
Państwowy Instytut Badawczy
ul. Czartoryskich 8, 24-100 Puławy

Zakład Agrometeorologii i Zastosowań Informatyki
Tel.: 81 4786 879, 81 4786 752

Zakład Gleboznawstwa Erozji i Ochrony Gruntów
Tel.: 81 4786 779

W przypadku pytań dotyczących suszy proponujemy kontakt poprzez formularz zapytania, który należy wysłać mailem na adres susza@iung.pulawy.pl

Pobierz formularz
Opracowanie IUNG-PIB 2020 na zlecenie Misterstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi