Prace terenowe w woj. kujawsko-pomorskim

W dniach 28-29 lipca, na zaproszenie Kujawsko-Pomorskiej Izby Rolniczej, zespół IUNG przeprowadził wizytację terenową, której celem było zweryfikowanie oceny suszy rolniczej monitorowanej w tym województwie.

Ocenę wykonano w 7 gospodarstwach położonych na terenie trzech gmin województwa kujawsko-pomorskiego. Oceną objęto 19 pól testowych w granicach 21 działek rolnych z różnymi uprawami. Wybór gospodarstw i działek rolnych dokonany został przez przedstawicieli Izby oraz rolników.

Rysunek 1. Rozmieszczenie gospodarstw i pól testowych – czerwone kropki

W ramach badań terenowych przeprowadzono polową ocenę upraw dla potrzeb określenia strat w plonach wywołanych suszą rolniczą, która obejmowała:

  • wywiad z rolnikami, którzy zostali poproszeni o wypełnienie ankiety zawierającej pytania dotyczące stosowanej agrotechniki, głównie zmianowania i nawożenia oraz szacowanych strat w plonie spowodowanych suszą i innymi czynnikami
  • pomiary właściwości fizykochemicznych gleby w których oznaczono jej wilgotności, zawartości przyswajalnych form fosforu, potasu, magnezu oraz odczynu i zawartości próchnicy
  • sporządzenie dokumentacji fotograficznej wraz z geolokalizacją poboru prób
  • analizę łanów roślin uprawnych
Rysunek 2. Prace terenowe - łan pszenicy ozimej (28-07-2021; gmina Kcynia)

Zespół Monitoringu Suszy IUNG-PIB serdecznie dziękuje rolnikom za udostępnienie pól do wykonania badań oraz przekazanie koniecznych danych dotyczących agrotechniki. Zebranie szczegółowych informacji polowych jest niezwykle cenne w rozwoju systemu monitoringu suszy, a zwłaszcza w przygotowywanej metodzie oceny zdalnej stosującej zdjęcia satelitarne.

Liczymy na dalszą owocną współpracę. Rolników zachęcamy do wypełniania ankiet:
https://susza.iung.pulawy.pl/straty-ankieta/a/

Wizyta w Kujawsko-Pomorskim była kolejnym w tym roku wyjazdem terenowym przeprowadzonym przez Zespół Monitoringu Suszy.

Przykłady i spostrzeżenia z przeprowadzonych prac terenowych zostaną zaprezentowane w kolejnym komunikacie.

Następny komunikat