Ocena właściwości fizykochemicznych gleby i warunków rozwoju upraw na polach testowych w kontekście suszy rolniczej w województwie kujawsko-pomorskim

Wstęp

Polową ocenę upraw dla potrzeb określenia strat wywołanych suszą rolniczą w województwie kujawsko-pomorskim przeprowadzono w dniach 28-29 lipca 2021 r. Ocenę wykonano w 7 gospodarstwach, położonych na terenie powiatów: nakielskiego i żnińskiego (rys. 1). Oceną objęto 20 pól testowych z różnymi uprawami. Wybór gospodarstw i działek rolnych dokonany został przez przedstawicieli Kujawsko-Pomorskiej Izby Rolniczej oraz rolników. Dla potrzeb oceny właściwości fizykochemicznych gleby pobrano próby glebowe, następnie analizowano zawartość przyswajalnych form podstawowych składników mineralnych: fosforu, potasu i magnezu oraz odczyn i zawartość węgla organicznego. Analizy prób glebowych wykonano w laboratorium Zakładu Gleboznawstwa Erozji i Ochrony Gruntów IUNG-PIB w Puławach.

Rys. 1. Rozmieszczenie pól testowych (czerwone kropki) na tle granic administracyjnych – powiatów w województwie kujawsko-pomorskim

Badaniami objęto gleby o zróżnicowanym składzie mechanicznym warstwy ornej, wytworzone z piasków luźnych (pl), piasków słabogliniastych i słabogliniastych pylastych (ps, psp), piasków gliniastych lekkich (pgl), piasków gliniastych mocnych (pgm) i glin piaszczystych (gp), (tab. 1). Największy udział (55%) stanowiły gleby bardzo lekkie, których warstwa orna wytworzona została z piasków luźnych (pl), piasków słabogliniastych (ps) oraz z piasków słabogliniastych pylastych (psp). Gleby piaszczyste mocniejsze, z większą zawartością frakcji spławialnej, których warstwa orna wytworzona została z piasków gliniastych lekkich (pgl) i piasków glinistych mocnych (pgm) stanowiły 40%, zaś gleby wytworzone z glin średnich tylko 5% udziału (tab. 1). Gleby na polach testowych były zróżnicowane pod względem podatności na suszę i zakwalifikowane zostały do I, II i III kategorii (https://susza.iung.pulawy.pl/kategorie). Przykład rozmieszczenia pól testowych na tle mapy kategorii podatności gleb na suszę rolniczą przedstawiono na rysunku 2.

Rys. 2. Przykład rozmieszczenia pól testowych na tle mapy kategorii podatności gleb na suszę rolniczą w powiecie nakielskim

Wyniki

W 30 % analizowanych pól testowych stwierdzono bardzo niską i niską zawartość przyswajalnego fosforu w glebie, zawartość średnią odnotowano na 20% analizowanych pól (tab. 2 i 3). Podobnie niska zawartość potasu występuje na 30% z analizowanych obiektów. Również prawie połowa analizowanych gleb (45%) charakteryzowała się bardzo kwaśnym i kwaśnym odczynem gleby (tab. 3).

Tabela 1. Liczba prób i udział procentowy gatunków gleb na polach testowych

Gatunek gleby Liczba prób Udział (%)
Piasek luźny (pl)525
Piasek słabogliniasty i piasek słabogliniasty pylasty(ps, psp)630
Piasek gliniasty lekki (pgl)630
Piasek gliniasty mocny (pgm) 210
Glina piaszczysta (gp)15
Razem20100

Tabela 2. Szczegółowa ocena zwartość przyswajalnych form fosforu, potasu i magnezu oraz odczyn i zawartość próchnicy w glebie na analizowanych polach testowych

Nr Oznacz. pola Uprawa Gatunek gleby Fosfor przyswajalny
[mg P2O5/100g]
Potas przyswajalny
[mg K2O/100g]
Magnez przyswajalny
[mg Mg/100g]
Odczyn pH w zawiesinie KCl Węgiel organiczny %
1Barcin 1owiespl9,46,15,15,81,1
2Kcynia 1pszenicapgl32,114,07,26,80,7
3Kcynia 2owiespl8,55,54,73,90,5
4Kcynia 3pszenicapgl21,214,06,74,91,3
5Kcynia 4żytopl12,27,95,94,90,9
6Kcynia 5pszenicapsp16,35,56,95,41,0
7Kcynia 6pszenżytops12,77,15,34,50,7
8Kcynia 7pszenica orkiszpgm6,714,28,45,10,9
9Szubin 1pszenicapgm27,823,011,35,71,4
10Szubin 2pszenżytopgl18,421,55,35,61,3
11Szubin 3pszenżytops24,322,88,85,71,3
12Szubin 4pszenżytopgl32,220,77,96,81,4
13Szubin 5owiesps18,013,27,85,90,9
14Szubin 6pszenica orkiszpl18,015,58,75,61,2
15Szubin 7żytopgl18,912,08,06,81,1
16Szubin 8pszenżytopgl6,918,68,75,61,4
17Żnin 1pszenicagp42,325,215,16,31,3
18Żnin 2jęczmieńps3,87,54,85,30,6
19Żnin 3pszenicaps7,411,96,04,21,0
20Żnin 4pl12,74,15,84,90,8

Tabela 3. Zbiorcza ocena zwartości przyswajalnych form fosforu, potasu i magnezu oraz odczynu w glebie na analizowanych polach testowych

Fosfor przyswajalny
[mg P2O5/100g]
Potas przyswajalny
[mg K2O/100g]
Magnez przyswajalny
[mg Mg/100g]
Odczyn pH w zawiesinie KCl
liczba prób % ocena zawartości liczba prób % ocena zawartości liczba prób % ocena zawartości liczba prób % ocena zawartości
15b. niska 00b. niska 00b. niska 315b. kwaśny
525niska 630niska 00niska 630kwaśny
420średnia 630średnia 00średnia 735l. kwaśny
420wysoka 420wysoka 945wysoka 420obojętny
630b. wysoka 420b. wysoka 1155b. wysoka 00zasadowy

Podsumowanie

Wyniki analiz laboratoryjnych wskazują na zróżnicowanie składników mineralnych na polach testowych (tab. 2). Bardzo niska i niska zawartość przyswajalnych form fosforu i potasu jest czynnikiem ograniczającym potencjał plonotwórczy gleb, zarówno w normalnych warunkach pogodowych, jak i w warunkach stresu wodnego, który wystąpił w bieżącym roku na obszarze województwa kujawsko-pomorskiego. Potas jest pierwiastkiem odpowiadającym za właściwą gospodarkę wodną w rozwoju roślin. Niedobór potasu w warunkach stresu wodnego (suszy) prowadzi do znacznego zwiększenia strat w plonach roślin uprawnych. Kolejnym czynnikiem ograniczającym plonowanie jest zakwaszenie gleby, które z jednej strony ogranicza pobieranie składników pokarmowych przez rośliny i prawidłowy przebieg procesów biologicznych w glebie, a z drugiej strony zwiększa ryzyko wymywania biogenów do wód gruntowych.