ADMS - Agricultural Drought Monitoring System

Threat of agricultural drought conditions
Platforma dialogu z Rolnikiem

Umożliwia zgłoszenie rozbieżności między wynikami Systemu Monitoringu Suszy Rolniczej (SMSR) a obserwacją strat w polu

Więcej informacji dotyczących ankiety     Wypełnij ankietę

About the System

The Agricultural Drought Monitoring System (ADMS) is designed to identify areas where there are crop losses caused by drought conditions, which are listed in the "Act on subsidies to insurance of agricultural crops and farm animals".

Zgodnie z definicją określoną w ustawie o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich, suszę oznaczają szkody spowodowane wystąpieniem w dowolnym sześciodekadowym okresie od dnia 21 marca do dnia 30 września danego roku - klimatycznego bilansu wodnego poniżej określonej wartości dla poszczególnych gatunków lub grup roślin uprawnych oraz kategorii glebowych.

Read more

See more

CWB Drought Indices, Reporting periods, Soil categories

Threat of drought

Aktualne i archiwalne zagrożenie suszą rolniczą w Polsce, przedstawione jest w postaci informacji o sytuacji metorologicznej w danym okresie, map KBW, map zgrożenia suszą oraz wykazu zagrozeń dla poszczególnych grup roślin uprawnych i kategorii glebowych w gminach.

See more

Soil moisture

Monitoring wilgotności gleby jest narzędziem wspierającym monitoring suszy rolniczej, weryfikującym prognozowane straty w plonach. Stanowi integralną częścią monitoringu suszy rolniczej w Polsce. System składa się sieci punktów pomiarowych rozmieszczonych na reprezentatywnych kompleksach, typach i gatunkach gleb w skali kraju.

See more

From satellite

Prezentacja danych w oparciu o zdjęcia satelitarne z sensora MODIS. Co dwa tygodnie prezentowane są wskaźniki NDVI - obrazujący stane wegetacji oraz ATI odzwierciedlający wilgotność gleby.

See more